SẼ ĐƯỢC ĐĂNG LÊN MẠNG VÀO LÚC 7:30AM THỨ TƯ, NGÀY 14 THÁNG 11, 2018

Kế hoạch Chi tiêu của Tiểu bang Mississippi để Công chúng Xem xét và cho Ý kiến

Chiểu theo Đạo luật RESTORE (Đạo luật Phục hồi) và các quy định thực hiện của Đạo luật, Sở Chất lượng Môi trường Mississippi (MDEQ) đang xin ý kiến của công chúng cho bản Sửa đổi Kế hoạch Chi tiêu Tiểu bang Mississippi (MSEP) 2018.
Đạo luật RESTORE quy định rằng 80% số tiền phạt dân sự bồi thường cho hậu quả của vụ tràn dầu Deepwater Horizon phải được chuyển vào Quỹ Ủy thác Phục hồi Vùng Vịnh (gọi tắt là Quỹ Ủy thác) để năm tiểu bang Vùng Vịnh sử dụng nhằm khôi phục và bảo vệ môi trường và nền kinh tế trong khu vực Vùng Vịnh. Tiền trong Quỹ Ủy thác được phân làm năm hợp phần khác nhau, một trong số đó là Hợp phần Tác động Tràn dầu, còn được gọi là Nhóm 3. Hợp phần này yêu cầu tiểu bang Mississippi, thông qua MDEQ, phải chuẩn bị một bản MSEP mô tả từng hoạt động, dự án hoặc chương trình mà Mississippi tìm kiếm kinh phí theo Nhóm 3 và chiếm 30% số tiền được chuyển vào Quỹ Ủy thác. Mississippi, như được xác định trong Đạo luật RESTORE, sẽ nhận 19.07% của khoản phân bổ 35% trong Nhóm 3.
Bản Sửa đổi MSEP 2018 của Mississippi hiện đã sẵn sàng để công chúng xem xét và cho ý kiến.

Hãy bấm vào đây để tải về bản Sửa đổi MSEP 2018.

Quý vị cũng có thể lấy bản Sửa đổi MSEP 2018 trực tiếp từ MDEQ bằng cách liên hệ với Melanie Green theo địa chỉ email mgreen@mdeq.ms.gov hoặc gọi tới số điện thoại 601-961-5270.
Nhận xét cũng có thể gửi theo đường thư tín trực tiếp đến MDEQ theo địa chỉ bên dưới.
Sở Chất lượng Môi trường Mississippi Người nhận: Melanie Green 515 East Amite Street Jackson, MS 39201

*Kinh phí cho tất cả dự án được đề cập trong bản Sửa đổi MSEP 2018 phải được Hội đồng Phục hồi Hệ sinh thái Vùng Vịnh thông qua. Việc đưa một dự án vào trong Sửa đổi MSEP 2018 không có nghĩa là dự án đó sẽ được cấp kinh phí.