Language Assistance Services

Attention: If you speak another language, language assistance services are available to you in your language. Please email the Department at assistance@mdeq.ms.gov and identify the assistance you need in your language and we will assist you.

주의 : 다른 언어를 사용하는 경우, 언어 지원 서비스를 귀하의 언어로 사용할 수 있습니다. 해당 부서에 assistance@mdeq.ms.gov 로 이메일을 보내고 귀하가 필요로하는 도움을 귀하의 언어로 확인해 주시면 도와 드리겠습니다.

Chú ý: Nếu bạn nói một ngôn ngữ khác, các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ có sẵn cho bạn trong ngôn ngữ của bạn. Xin vui lòng gửi email cho Bộ tại assistance@mdeq.ms.gov và xác định sự hỗ trợ bạn cần bằng ngôn ngữ của bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn.

تنبيه: إذا كنت تتحدث لغة أخرى، فإن خدمات المساعدة اللغوية متاحة لك بلغتك. يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى الإدارة على العنوان help@mdeq.ms.gov وتحديد المساعدة التي تحتاجها بلغتك وسنساعدك.

Si usted habla otro idioma, estamos dispuestos a asistirles. Si requiren ayuda en su idioma, comuníquese con nosotros por correo electrónico en assistance@mdeq.ms.gov y háganos saber que clase de ayuda necesitan en su idioma y con todo gusto le puédenos ayudar.

Attention : Si vous parlez une autre langue, des services d’assistance linguistique sont à votre disposition dans votre langue. Veuillez envoyer un e-mail au ministère à assistance@mdeq.ms.gov et identifier l’assistance dont vous avez besoin dans votre langue et nous vous aiderons.

Pansin: Kung nagsasalita ka ng ibang wika, magagamit mo ang mga serbisyo ng tulong sa wika sa iyong wika. Mangyaring mag-email sa Departamento sa assistance@mdeq.ms.gov at tukuyin ang tulong na kailangan mo sa iyong wika at tutulungan ka namin.